نیم ست گرتا

هر نیم ست شامل دو مبل تک نفره ویک مبل دو نفره می باشد

جلو مبلی چرم

مبل 206

نیم ست پالینو