توجه : با توجه به نوع نمایشگر و جنس چرم امکان وجود مغایرت رنگ وجود دارد.